Placeringsstil | Front

Placeringsstil

Vi är en ställningstagande och aktiv kapitalförvaltare. Kundens riskprofil och avkastningsmålsättning utgör grunden för den placeringstrategi som tillämpas på portföljen. Vi diversifierar extensivt placeringarna mellan olika tillgångsslag. I aktieplaceringar tar vi ställning till avkastningsförväntningen på olika geografiska områden och sektorer. Långsiktiga globala megatrender – teknologiutveckling, klimatförändring och begränsade naturtillgångar, demografisk förändring, urbanisering samt förflyttningen av den globala ekonomiska tyngpunkten från väst till öst – ligger som grund för vår vår tematiska plaveringsverksamhet.

I ränteplaceringar diversifierar vi enligt vår marknadssyn mellan olika räntemarknadssegment, bestående av statsskuldebrev, företagsobligationer med hög kreditvärdighet, mera riskfyllda så kallade high yield-företagsobligationer och penningmarknaden.

Vår portföljkonstruktion baserar sig främst på ETF-fonder. Den främsta orsaken för detta är att ETF-marknaden erbjuder mångsidiga alternativ för konstruktion av diversifierade portföljer samt ETF-fondernas goda likviditet och låga kostnader. Det finns ungefär 7 000 olika ETF-fonder på marknaden och Bank of America uppskattar att det sammalagda investerade kapitalet i ETFer uppgår till 5 300 miljarder USD.

ETF-produkterna erbjuder en nästan obegränsad mängd alternativ för portföljkonstruktion. I aktieplaceringar möjliggör ETF-produkter ett effektivt sätt att ta ställning bland geografiska områden och industrisektorer. På räntesidan täcker ETF-produkterna såväl olika geografiska områden som de olika räntemarknadssegmenten. ETF-fondernas kraftigt växande popularitet förklaras huvudsakligen av deras egenskaper som möjliggör snabb, flexibel och precis konstruktion av väl diversifierade portföljhelheter. Samtidigt, då ETF-fonderna och andra passiva placeringsintrument ser ett ökande inflöde av kapital, sker ett uflöde från aktivt förvaltade (så kallade traditionella) fonder.

 

Kumulativa kapitalflöden till passiva och aktiva aktierfonder, miljarder USD


Källa: BofA Merill Lynch

 

Vid diskretionär portföljförvaltning ansvarar Front Capital för utförande av placeringar och allokering enligt vad som blivit överenskommet med kunden. Vår portföljförvaltning är öppen och transparent. Vi idkar inte onödig handel i portföljen, utan vi agerar endast då marknadsläget förutsätter det. Etik och hållbarhet är starkt närvarande i vår verksamhet.

Vi vill erbjuda en lätt och smidig lösning för kapitalförvaltning. Utöver en personlig kapitalförvaltare som står till kundens tjänst, finns en omfattande elektronisk tjänst och rapportering till våra kunders förfogande.

 

Kapitalförvalningens helhetskostnad (TER) består av fyra komponenter:

  1. Förvaltningsavgift (plus moms 24 %) som uppbärs av Front Capital
  2. Förvarings- och kontoprovision (plus moms 24 %)
  3. Transaktionsprovisioner (plus moms 24 %), t.ex. för köp och försäljning av ETF-fonder
  4. ETF-fondens förvaltningsavgift som uppbärs av ETF-fondbolaget. Avgiften inkluderas i fondens pris och debiteras dagligen.

Bekanta dig med följande