Ansvarsfull placering | Front

Ansvarsfull placering

Med ansvarsfull placering avses att miljöaspekter, socialt ansvar och god bolagsförvaltning, d.v.s. så kallade ESG (Environment, Social and Governance) beaktas i placeringsverksamheten på ett sätt som förbättrar portföljens avkastnings- och riskprofil.

Placerare stöter ofta på utmaningar i implementeringen av ansvarsfullt placerande. Speciellt hos institutioner är frågeställningen på vilket sätt ansvarsfullhet tas i beaktande i placeringsverksamheten utan att vara tvungen att göra kompromisser i avkastningsmålen och risk-avkastning-förhållandet. Det också väsentligt att hitta en balans mellan ansvarsfullt placerande och dess kostnader.

Front har undertecknat Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla placeringar UNPRI (United Nations’ Principles for Responsible Investment). Fronts kapitalförvaltningslösningar har traditionellt baserat sig i hög grad på ETF-placeringar och vi konstruerar portföljerna genom att använda kostnadseffektiva ETF-instrument. Tidigare var det i praktiken omöjligt att i index- och ETF-placeringar ta i hänsyn de målsättningar som ges i UNPRI och ESG-principerna. Detta faktum har varit en bromsande faktor i att inkludera ESG-aspektier i våra placeringsbeslut.

Det har dock nyligen lanserats ETF-fonder som är så kallat ESG-genomlysta och ESG-poängsatta. Att ta i hänsyn ESG-principer i portföljförvaltningen och allokeringsbeslut har således blivit bättre möjligt. En annan viktig faktor som motiverar oss att inkludera pricinperna om ansvarsfullt placernade i vår portföljförvaltning, är att uppfylla marknadsstandarderna. Speciellt institutionella placerare förutsätter i ökande grad att de kapitalförvaltare som de samarbetar med ska ha undertecknat UNPRI och ta ESG-aspekter i beaktande i placeringsverksamheten.

 

Vad förutsätter UNPRI av kapitalförvaltaren

Principerna som ges i UNPRI är i sig själv frivilliga och till sin natur målsättningar. Att förbinda sig till principerna innebär att kapitalförvaltaren i sin verksamhet strävar efter att främja ansvarsfullt placerande och ESG-aspekter. De sex centrala principerna i UNPRI är:

  • Beakta ESG-aspekter i placerings- och beslutsprocesser
  • Agera som en aktiv ägare och integrera ESG-faktorer i ägarpraxisen
  • Sträva efter att placeringsobjekten tar ESG-faktorerna i beaktande
  • Främja godkännandet och implementeringen av principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet på investeringsbranschen
  • Samarbeta med andra placerare för att främja införandet av UNPRI principer
  • Rapportera om åtgärderna och framstegen i implementeringen av principerna

 

Hur Front inkludedar ansvar för sin portföljhantering

Vi tar ESG-aspekten i beaktande i vår placeringsprocess, men den definierar inte placeringsverksamheten eller -politiken och föranleder inte automatiskt exkludering av placeringsobjekt. Således exkluderar vi inte breda index från möjliga placeringsobjekt även om ett eller flera bolag i indexet (t.ex. S&P500 eller Stoxx600) och i ETF-fonden som replikerar indexet inte uppfyller ESG-kriterierna.

Bekanta dig med följande