Vastuullinen sijoittaminen | Front

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus osa salkunhoitoamme

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.

Usein sijoittajat kokevat haasteita vastuullisuuden toteuttamisessa. Erityisesti monet instituutiot joutuvat pohtimaan, kuinka ottavat vastuullisuuden huomioon sijoitustoiminnassaan ilman, että tuoton tavoittelu ja riski-tuotto-suhteeseen liittyvät vaatimukset vaarantuisivat. Myös sopivan tasapainon löytäminen vastuullisen sijoittamisen ja sen aiheuttamien kustannusten välillä on olennaista.

Front on Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden, eli UNPRI:n (United Nations’ Principles for Responsible Investment) allekirjoittajaosapuoli. Varainhoitotalona Front on perinteisesti tukeutunut vahvasti ETF-sijoittamiseen. Rakennamme sijoitussalkut lähtökohtaisesti kustannustehokkaiksi katsomillamme ETF-instrumenteilla. Menneinä vuosina UNPRI:n tavoitteiden ja ESG-periaatteiden huomioiminen indeksi- ja ETF-sijoittamisessa on käytännössä ollut mahdotonta. Tämä on toiminut jarruttavana tekijänä ESG-näkökohtien sisällyttämiselle sijoituspäätöksentekoomme.

Nyttemmin markkinoille on tullut EFT-rahastoja, jotka ovat ns. ESG-läpivalaistuja ja joille lasketaan ESG-pisteytystä. ESG-periaatteiden ottaminen huomioon salkunhoidossa ja allokaatiopäätöksiä tehtäessä on näin ollen tullut aiempaa paremmin mahdolliseksi. Toinen keskeinen tekijä, joka motivoi meitä sisällyttämään vastuullisuusnäkökohdat osaksi salkunhoitoamme on markkinastandardien täyttäminen. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat edellyttävät yhä enenevässä määrin, että heidän käyttämänsä varainhoitajat ovat UNPRI:n allekirjoittajaosapuolena ja ottavat ESG-näkökohdat huomioon sijoitustoiminnassaan.

 

Mitä UNPRI edellyttää varainhoitajalta?

UNPRI:n periaatteet itsessään ovat vapaaehtoisia ja pyrkimyksenomaisia. Periaatteisiin sitoutuminen tarkoittaa allekirjoittajaosapuolille sitä, että ne pyrkivät toiminnassaan edistämään vastuullista sijoittamista ja ESG-näkökohtia. UNPRI:n kuusi keskeistä periaatetta ovat:

  • Toimija huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessissaan ja -päätöksenteossaan
  • Toimija on aktiivinen omistaja ja sisällyttää ESG-näkökohdat omistajapolitiikkaansa
  • Toimija pyrkii, että kohteet joihin sijoitetaan ottavat ESG-näkökohdat huomioon
  • Toimija tukee UNPRI-periaatteiden hyväksyntää ja implementointia sijoitusalalla
  • Toimija työskentelee yhdessä muiden tahojen kanssa edistääkseen UNPRI-periaatteiden käyttöönottoa
  • Toimija raportoi edistyksestään UNPRI:n ja ESG-periaatteiden implementoinnissa

 

Kuinka Front toteuttaa vastuullisuutta salkunhoidossaan

Otamme sijoitusprosessissamme ESG-näkökulman huomioon, mutta se ei määritä sijoitustoimintaamme tai sijoituspolitiikkaamme, eikä automaattisesti sulje pois sijoituskohteita. Näin ollen emme poissulje laajoja indeksejä sijoituskohteiden joukosta sillä perusteella, että hyvin laajaa pörssi-indeksiä – esim. S&P500 tai Stoxx600 – seuraavassa ETF-rahastossa olisi yksittäinen yhtiö tai yhtiöitä, jotka eivät täytä ESG-sijoittamisen kriteerejä.

Tutustu myös näihin