Vastuullisuudesta sijoittamisen valtavirtaa | Front

Vastuullisuudesta sijoittamisen valtavirtaa

17.12.2019

Vastuullisuudesta on tulossa nopeassa tahdissa sijoittamisen valtavirtaa. Kasvava osa ammattimaisista, kuten myös yksityissijoittajista pitää tärkeänä ympäristö-, yhteiskunnallisten ja yritysten hyvään hallintoon liittyvien tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa. Kahden viime vuoden aikana ESG- eli ”Environmental, Social and Governance” -tekijät huomioiva sijoittaminen on kasvanut kolmanneksella yli USD 30 000 miljardiin. Tällä hetkellä ESG-sijoittamisen osuus on runsas neljännes koko maailman ammattimaisesti hallinnoitavasta varallisuudesta.    

Vaikka vastuullinen sijoittaminen laajeneekin nopeasti, sijoittajat kokevat myös haasteita vastuullisuuden toteuttamisessa. Erityisesti monet instituutiot joutuvat pohtimaan, kuinka ottavat vastuullisuuden huomioon sijoitustoiminnassaan ilman, että tuoton tavoittelu ja riski-tuotto-suhteeseen liittyvät vaatimukset vaarantuisivat. Myös sopivan tasapainon löytäminen vastuullisen sijoittamisen ja sen aiheuttamien kustannusten välillä on olennaista.

 

Luottamusvelvollisuus tärkein syy ESG-tekijöiden huomioimiseen

State Street Global Advisors’in hiljattain tekemän laajan kansainvälisen selvityksen mukaan kolme keskeisintä tekijää, jotka motivoivat varainhoitajia ja institutionaalisia sijoittajia ottamaan ESG-näkökohdat huomioon, ovat vaade toimia huolellisesti ja luottamusaseman edellyttämällä tavalla, regulaation asettamat uudet velvoitteet ja ESG:n sivuuttamiseen liittyvän riskin liudentaminen. Tärkeiksi nousevat myös markkinastandardien, kuten UNPRI-edellytysten täyttäminen ja maineriskin välttäminen. Kestävän talouskehityksen tukeminen ja yhteiskunnallisen vastuun ottaminen katsotaan olevan tänä päivänä enenevässä määrin myös sijoittajien asia. ESG-sijoittamista ei sen sijaan yleensä yhdistetä korkeamman tuoton tavoitteluun tai päämäärään ylittää markkinatuotto. Sijoittajat eivät siis odota, että ESG-kriteereiden huomioiminen sijoittamisessa johtaisi parempaan sijoitussalkun tuottoon.

 

 

Luotettavan ja kattavan ESG-datan ja -analyysin puute merkittävin jarruttava tekijä

ESG-tekijöiden huomioimista sijoitustoiminnassa rajoittaa ensi sijassa luotettavan ja kattavan vastuullisuusnäkökohtiin liittyvän datan ja tutkimuksen puute. Erityinen haaste vaikuttaa olevan puutteellinen pääsy ESG-dataan ja sijoitusinstrumenttien yhtenäisen ESG-pisteytyksen loistaminen poissaolollaan, mikä tekee sijoituskohteiden vertailusta ja yhteismitallistamisesta vaikeaa, ellei mahdotonta. Sijoitustuotteiden ESG-arviointia ei ole toistaiseksi standartisoitu, eikä ESG-pisteytyksessä ole yhtenäistä metodologiaa, vaan jokainen toimija on kehittänyt omia analyysi- datankeräys- ja pisteytystapoja. Saman sijoituskohteen ESG-pisteytykset voivat poiketa toisistaan huomattavastikin analyysitalosta riippuen. MSCI ja Sustainalytics ovat tällä hetkellä useimmin käytettyjä ESG-datan tarjoajia. Näiden kahden talon ESG-reittaukset ovat keskenään konsistentteja vain noin puolelle analysoitavista sijoituskohteista. Sijoittajille ja varainhoitajille tämä merkitsee sitä, että ESG-analyysin tarjoajan valinnalla on suuri merkitys sille millaisen ESG-pisteytyksen heidän sijoitussalkkunsa saa.

Tämän ohella varainhoitajien ja institutionaalisten sijoittajien näkökulmasta sisäisten resurssien ja asiantuntemuksen vähäisyys sekä ESG-sijoittamisen aiheuttamat ylimääräiset kustannukset toimivat jarruna ympäristö-, yhteiskunnallisten ja yritysten hyvään hallintoon liittyvien tekijöiden huomioimiselle sijoitustoiminnassa. State Street Global Advisors’in selvityksessä kärjen tuntumaan nousee myös sijoittajien huoli tuottojen kärsimisestä ESG-näkökohtien korostamisen seurauksena.

 

Front sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI)

Front on hakeutunut kuluvana vuonna Yhdistyneiden kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden, eli UNPRI:n (United Nations’ Principles for Responsible Investment) allekirjoittajaosapuoleksi. Varainhoitotalona Front on perinteisesti tukeutunut vahvasti ETF-sijoittamiseen.

Olemme kantaaottava varainhoitaja. Otamme salkunhoidossamme aktiivisesti näkemystä sijoitusmarkkinoihin ja yleiseen markkinakehitykseen, mutta rakennamme sijoitussalkut lähtökohtaisesti kustannustehokkaiksi katsomillamme ETF-instrumenteilla. Menneinä vuosina UNPRI:n tavoitteiden ja ESG-periaatteiden huomioiminen indeksi- ja ETF-sijoittamisessa on käytännössä ollut mahdotonta. Tämä on toiminut jarruttavana tekijänä ESG-näkökohtien sisällyttämiselle sijoituspäätöksentekoomme.

Nyttemmin markkinoille on tullut EFT-rahastoja, jotka ovat ns. ESG-läpivalaistuja ja joille lasketaan ESG-pisteytystä. ESG-periaatteiden ottaminen huomioon salkunhoidossa ja allokaatiopäätöksiä tehtäessä on näin ollen tullut aiempaa paremmin mahdolliseksi. Toinen keskeinen tekijä, joka motivoi meitä sisällyttämään vastuullisuusnäkökohdat osaksi salkunhoitoamme on markkinastandardien täyttäminen. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat edellyttävät yhä enenevässä määrin, että heidän käyttämänsä varainhoitajat ovat UNPRI:n allekirjoittajaosapuolena ja ottavat ESG-näkökohdat huomioon sijoitustoiminnassaan.

 

Mitä UNPRI edellyttää varainhoitajalta?

UNPRI:n periaatteet itsessään ovat vapaaehtoisia ja pyrkimyksenomaisia. Periaatteisiin sitoutuminen tarkoittaa allekirjoittajaosapuolille sitä, että ne pyrkivät toiminnassaan edistämään vastuullista sijoittamista ja ESG-näkökohtia. Sitoutuminen on enemmänkin ”work-in-progress” -luonteista kuin tiettyjen vaateiden kirjaimellista täyttämistä ”checklist to comply” -hengessä. UNPRI:n kuusi keskeistä periaatetta ovat:

 

  • Toimija huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessissaan ja -päätöksenteossaan
  • Toimija on aktiivinen omistaja ja sisällyttää ESG-näkökohdat omistajapolitiikkaansa
  • Toimija pyrkii, että kohteet joihin sijoitetaan ottavat ESG-näkökohdat huomioon
  • Toimija tukee UNPRI-periaatteiden hyväksyntää ja implementointia sijoitusalalla
  • Toimija työskentelee yhdessä muiden tahojen kanssa edistääkseen UNPRI-periaatteiden käyttöönottoa
  • Toimija raportoi edistyksestään UNPRI:n ja ESG-periaatteiden implementoinnissa

 

Varainhoitotalona olemme sisällyttämässä UNPRI-periaatteita ja ESG-näkökohtia sijoitusprosessiimme ja -päätöksentekoomme. Otamme sijoitusprosessissamme ESG-näkökulman huomioon, mutta se ei määritä sijoitustoimintaamme tai sijoituspolitiikkaamme, eikä automaattisesti sulje pois sijoituskohteita. Indeksipohjaisessa sijoittamisessa vain erityisten ja puhtaiden ESG-rahastojen käyttö sulkisi pois suuren osan potentiaalisista sijoituskohteista. Ainoastaan ESG-läpivalaistujen ETF-rahastojen käyttäminen johtaisi käsityksemme mukaan hyvin haasteelliseen sijoitusallokaation toteuttamiseen, eikä olisi sijoittajien omaisuudenhoidollisten tavoitteiden kanssa sopusoinnussa. Näin ollen emme poissulje laajoja indeksejä sijoituskohteiden joukosta sillä perusteella, että hyvin laajaa pörssi-indeksiä – esim. S&P500 tai Stoxx600 – seuraavassa ETF-rahastossa olisi yksittäinen yhtiö tai yhtiöitä, jotka eivät täytä ESG-sijoittamisen kriteerejä.

Tämän ohella UNPRI-periaatteiden mukaiseen aktiiviseen omistajuuteen Frontilla ei käytännössä ole mahdollisuutta toimiessamme indeksi- ja ETF-sijoittajana. Keskusteluissamme liikkeellelaskijoiden kanssa otamme kuitenkin ESG-näkökulman esille UNPRI-periaatteiden mukaisesti. Tämän ohella otamme ESG-asiat esille keskusteluissamme asiakkaidemme kanssa ja tuomme ESG-näkökulmaa esille kommunikoinnissamme, raporteissa ja haastatteluissa.

 

Vesa Engdahl, toimitusjohtaja
Front Varainhoito Oy